Mamajan Salaever 

Sponsorship

Mamajan Salaevar

ΠΆ:+ 993 (12) 22 7457

mamajan@mwanevents.com
Svetlana Efimova 

Program & Speakers

Svetlana Efimova

Tel : +971 4 2462840

Svetlana@mwanevents.com
Dina Mansour 

Media partnerships

Dina Mansour

Tel: +971 4 2462840

dina@mwanevents.com

Send Us A Message